ОПРСР – Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Със Заповед № РД-289 от 26.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

Преработвателните и търговските предприятия за продукти от рибарство и аквакултури могат да се възползват от съфинансиране за някои от инвестициите си. По принцип тази помощ е предназначена за предприятията, които произвеждат и/или продават продукти, предназначени за консумация от хора, но производителите на рибено брашно и масло също могат да кандидатстват за извличане на диоксин например (или на друга вредна субстанция) от преработения продукт или за преработване на отпадъци от риба.
Като общо правило инвестициите, които могат да получат подкрепа, трябва да насърчават устойчивата заетост в целия сектор. Допустими са инвестициите, предназначени за обучение на работници, приспособяване на оборудване и инфраструктура и усъвършенстване на продуктите.
Търговията на дребно не може да се възползва от тази мярка.
Помощта се отпуска приоритетно на микро-, малки и средни предприятия.

Повече за мярката:

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

По мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на Приоритетна ос № 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/ ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, а именно:
1. Подобряване условията и безопасността на труда.
2. Подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите.
3. Производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши.
4. Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.
5. Подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци.
6. Производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи.
7. Маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

Условията и реда за предоставяне на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката са разписани в Наредба № 5 от 4 април 2011 г.

Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура по следните сектори:
Сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи
Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации
Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури
Сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Бенефициенти по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”:
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
Само юридически лица, регистрирани съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата са допустими за подпомагане по сектор 04.
Кандидатите за подпомагане, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) или чл. 229, чл. 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за съществуващи обекти по сектори 01, 02 и 04.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
2. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
3. Да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земеделие” (ДФ „Земеделие”).
4. Да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), за което представят декларация по образец .
5. Предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 3, да са със състав по-малко от 750 души или с оборот под 200 млн. евро.
6. Да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност.
7. Да не са в производство по ликвидация.
8. Заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице – кандидат за финансово подпомагане, с изключение на случаите посочени в чл. 4 ал. 4 от ЗМСП.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Допустимост на дейностите и разходите:
Допустими за безвъзмездна финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане целите по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”:
1. Разходи за СМР
2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/ машините/ съоръженията
3. Специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата
4. Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и/ или изпълнение на проекта
5. Ззакупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация
6. Предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект
7. Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта
8. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електроенергия, единствено и само необходими за производствената дейност на кандидата
9. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти
10. Обучение на персонала зает с производствената дейност пряко свързана с предвидената инвестиция
11. Инвестиции във пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда
12. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на страничен продукт (рибно брашно и/или други)
оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите
съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд
Допустими са разходи, извършени след подписване на договор, с изключение на разходите по т. 4, 6 и 7.
Допустими са разходи, извършени след 01.01.2007 до 31.12.2015 година.
Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. Инвестиции, които са свързани с рибни продукти и продукти на аквакултурата, предназначени за употреба и преработени за цели, различни от консумация от хора, с изключение на инвестиции, предназначени изключително за третиране, преработка и пускане на пазара на отпадъци от рибни продукти и продукти на аквакултурата
2. Закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността
3. Закупуване на земя и/или изграждане на инфраструктура за обучение – над 10 на сто от общите допустими разходи по проекта
4. Данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване
5. Финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг
6. Разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, несвързани с производствената дейност
7. Оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми
8. Частта от цената на транспортни средства, която не е пряко свързана с предвидената инвестиция на кандидата с изключение на посоченото в т. 3 в частта допустими разходи.
9. Доставка и/ или услуга, чиято стойност възлиза на сума по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най- малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по т. 4 и т. 7 в частта допустими разходи, за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента
10. Банкови такси и разходи, свързани с гаранции
11. Частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на технически проект и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 25 000 евро
12. Закупуването на техника и оборудване втора употреба
13. Плащане в натура
14. Разходи, извършени преди дата на подписване на договора с изключение на предвидените т. 4, 6 и 7 в частта допустими разходи
15. Лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвател на помощта.
16. Прехвърляне на участие в търговски дружества
17. Инвестиции свързани с търговия на дребно
18. Закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура
19. Инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Изисквания към проектите:
Инвестициите извършени по мярката трябва да се реализират на територията на Република България.
Кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец с приложено инвестиционно намерение части А и Б (по образец), което доказва икономическата жизнеспособност на проекта.
Инвестиционното намерение се изготвя за период не по-малък от 5 години, а в случаите на подпомагане за строително-монтажни работи (СМР), периодът е за 10 години.
В срок до три месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване, ЦА на ИАРА извършва административни проверки на представените документи, извършва проверка на място и одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване.

КАКЪВ ПРОЦЕНТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО ПРОЕКТА СИ ЕДИН БЕНЕФИЦИЕНТ:

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Най-малко 50 на сто от бюджета по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” се предоставя на микро- и малки предприятия.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на:
1. 1 000 000 евро по Сектор 01 и Сектор 02.
2. 3 000 000 евро по Сектор 03.
3. 300 000 евро по Сектор 04.

За предприятия със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро, безвъзмездната финансова помощ е в размер на 30 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на всички дейности по одобрения проект, като плащанията могат да са: авансово, междинно и окончателно.
Авансовото плащане е в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро.
Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта и може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора и е допустимо с случай, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3 000 евро.
Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията посочен в договор.
В срок до три месеца от регистриране на заявката за окончателно плащане, заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, РА извършва административни проверки на представените документи, назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и одобрява или мотивирано отказва със заповед на Изпълнителният директор на РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ за извършване на инвестицията посочена в договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
Срокът за изпълнение на проекта, започва да тече от датата на сключване на договора.
За период от 5 години от датата на сключване на договора, ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен:
Да съхранява всички оригинални документи, свързани с проектните дейности, които не са предоставени при подаване на заявлението за кандидатстване или заявката за плащане
Да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение
За проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ, да постави на видно място на обекта табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР.

Comments are closed.