ОПРСР – Мярка 2.2. Акваекологични мерки

Със Заповед № РД-134 от 24 февруари 2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. “Акваекологични мерки” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

ЕФР дава възможност за обезщетяване на аквакултурните стопанства, които се задължават за период от най-малко 5 години да прилагат производствени методи, които имат благоприятно въздействие върху околната среда, като надхвърлят минималните изисквания. Тази помощ може например да подпомогне стопанство, което преминава към биоаквакултури или което попада в зони по „Натура 2000“ и трябва да покрива нови екологични стандарти.
Размерът на обезщетенията се изчислява на базата на обективни критерии, например загубите от приходи в сравнение с класическото производство, допълнителните разходи за новите методи или необходимите за производството инвестиции.

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

По мярка 2.2. “Акваекологични мерки” безвъзмездната финансова помощ се предоставя във вид на премии за лицата, които развъждат и отглеждат аквакултури.
Подпомагат се проекти, насочени към използването на методи за производство на аквакултура, благоприятстващи опазването и подобряването на околната среда и съхранението на ресурсите и да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката:
1. Подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда.
2. Подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността.
3. Стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

Условията и реда за предоставяне на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката са разписани в Наредба № 14 от 21 май 2010 г.

Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя под формата на премии на лица, които развъждат и отглеждат аквакултури по един или повече от следните сектори:

Сектор 01 – Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси, генетичното разнообразие, контрола и управлението на характерните черти на зоните за аквакултури:

дейност 1: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове в рамките на стопанствата за аквакултури
дейност 2: осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чиито местообитания е разположено аквакултурното стопанство
дейност 3: опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство чрез дейности, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата

Сектор 02 - Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране
Сектор 03 – Производство на биологична аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно отглеждане.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Бенефициенти по мярка 2.2 ”Акваекологични мерки”:
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и се подпомагат в случай, че:
1. Нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата.
2. Нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд “Земеделие”.
За действащи обекти, предмет на подпомагане, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите.
2. Да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Изисквания към кандидатите:
1. Да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност.
2. Да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ).
3. Да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
4. Заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице кандидат.
5. Едноличните търговци, членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или престъпления против стопанството, освен ако са реабилитирани.

Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 от Наредба № 14 от 21 май 2010 г.  в териториална структура на ИАРА по местонахождение на аквакултурното стопанство. За проекти, за които местонахождението на аквакултурното стопанство попада в териториалния обхват на повече от една териториална структура, заявлението за кандидатстване се подава в едно от тях.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на премии. Премията се изчислява на база един или повече от следните критерии:

1. Загуба на доход във връзка с прилагането на акваекологични мерки.
2. Допълнителен разход, който е резултат от прилагането на акваекологични методи, надхвърлящи добрата производствена практика в аквакултурата.
Нивото на допустимата премия за проектите е определено в методиката за определяне на размера на премиите съгласно приложение № 2 от Наредба № 14 от 21 май 2010 г.
Премиите определени от Комитета за наблюдение се актуализират с годишен темп на нарастване 10 на сто за всяка календарна година от годината на приемане на Документа за определяне на премиите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ на Република България.
Преизчислението на премиите се извършва към момента на определяне на допустимата премия в процеса на разглеждане и одобрение на Заявлението за кандидатстване от ИАРА
Когато периодът на действие на акваекологичния план по сектор 01 надхвърля крайния срок на плащания по ОПРСР за Програмен период 2007 – 2013 г. – 31.12.2015 г., се извършва допълнително преразпределение на изчислените суми по ежегодните плащания и броя на плащанията.

Допустими премии:
Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за постигане целите на мярката и са допустими за финансиране проекти носочени към нейните сектори:

По сектор 01 – ежегодна премия за стриктно изпълнение на дейностите, заявени в акваекологичния план, за срока на неговото действие.

По сектор 02 се предоставя еднократна премия след въвеждане на схемата за екологичен мениджмънт и одит; премията е за извършване на следните видове дейности по въвеждането й:
а) разходи за сертификационен одит
б) разходи за два годишни контролни одита
в) разходи за получаване на сертификат с валидност три години.

По сектор 03 се предоставя еднократна премия за преминаване на предприятието към биологично производство; максималният срок за преминаване към биологично производство, за който се предоставя премия, е 2 години; покриват се следните видове разходи, произтичащи от смяна на вида производство:
а) разходи за сертификационен одит
б) издаване на сертификат за една година.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с политиките и приоритетите на Общата политика по рибарство на ЕС.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Изисквания към проектите:
Дейностите по проекти по реда на тази наредба се реализират на територията на Република България, в рамките на водни обекти разположени извън комплексни и значими язовири, съгласно Приложение № 1 към Член 13, т. 1 от Закона за водите.
За всеки проект кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 от Наредба № 14 от 21 май 2010 г.
За проектите по сектор 01 кандидатите прилагат към заявлението за кандидатстване акваекологичен план съгласно приложение № 3 от от Наредба № 14 от 21 май 2010 г., който трябва да бъде за срок не по-малък от 5 години.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съвместно с външни експерти одобрява акваекологичния план.
Акваекологичният план трябва да доказва ползите за околната среда от осъществяваните дейности и средната загуба на продукция.

КАКЪВ ПРОЦЕНТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО ПРОЕКТА СИ ЕДИН БЕНЕФИЦИЕНТ:

Размер на безвъзмездната финансова помощ:
Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при процедура на ограничен бюджет.
Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно въз основа на представения акваекологичен план съгласно приложение № 3 от Наредба № 14 от 21 май 2010 .
Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектори 02 и 03 се предоставя еднократно за целия програмен период.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИИТЕ:

Безвъзмездната финансова помощ за сектор 01 се изплаща ежегодно след изтичане на всяка година от одобрения петгодишен акваекологичен план, но не по-късно от 31.12.2015 г.
Премиите за сектори 02 и 03 се изплаща след изпълнение на всички дейности съгласно договора с бенефициента.

Бенефициентът подава заявка за плащане в Регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ – Разплащателна агенция (РА), по място на извършване на дейностите по проекта и прилага документите съгласно приложение № 5 от Наредба № 14 от 21 май 2010 г.
По сектор 01 заявка за плащане се подава ежегодно, но не по-късно от 15 работни дни след приключване на всяка една година от одобрения акваекологичен план или когато периодът на действие на акваекологичния план надхвърля крайния срок на плащания по ОПРСР за Програмен период 2007 – 2013 г. – 31.12.2015 г., се извършва допълнително преразпределение на изчислените суми по ежегодните плащания и броя на плащанията.
По сектори 02 и 03 заявка за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора с бенефициента.

В срок до два месеца от регистриране на заявката за окончателно плащане, заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, РА извършва административни проверки на представените документи, назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и одобрява или мотивирано отказва със заповед на Изпълнителният директор на РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и извършени разходи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

Одобреният проект се изпълнява в съответствие със сроковете, посочени в договора.
Одобреният проект по сектор 01 се изпълнява за срока на действие на акваекологичния план.
Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора.
Бенефициентите се задължават за период от минимум пет години да съблюдават изискванията за опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата.

Най-късно до края на изпълнението на проекта, бенефициентът трябва да отговаря на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до изпълнението на одобрените дейности по проекта.
В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. Име на бенефициента, наименование на проекта и местонахождение на проекта.
2. Приоритетна ос, мярка и сектор/дейност.
3. Общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
4. Общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
5. Общ размер на финансовия принос от ЕФР.

.

Наредба № 14 от 21 май 2010 г.
Наредба за изменение на Наредба № 14 от 21.05.2010 г., в сила от 8 февруари 2011 г.

 

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Comments are closed.