ОПРСР – Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед №503 от 04.12.2008 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”.

Аквакултурите имат нарастващ дял в снабдяването на европейския пазар. Тяхното развитие е един от приоритетите на десетилетието, а Европейският съюз желае да насърчи качествените и устойчиви, а следователно и рентабилни аквакултури, които опазват околната среда и създават работни места.
Следователно аквакултурните стопанства могат да ползват от публична помощ, съфинансирана от ЕФР, за да инвестират при определени условия в развитието на своето оборудване. Тази помощ да се отпуска приоритетно на микро-, малки и средни предприятия.

Бенефициенти по мярка 2.1:

Изисквания към кандидатите
Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 • Да са регистрирани като производители на риба и други водни организми
  по реда на чл. 25 от ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет на
  подпомагането;
 • За съществуващи обекти, предмет на подпомагане, да са регистрирани по
  чл. 137 Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
 • Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 • да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство
  и аквакултури /ИАРА/ и ДФ „Земеделие”;
 • Да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и
  средните предприятия;
 • Да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по
  несъстоятелност;
 • Да не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични
  търговци);
 • ЕТ и юридическите лица да са вписани или заявили вписване в Търговския
  регистър към Агенцията по вписванията.

Подпомагат се инвестиционни проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:

 • разнообразяване на производството, насочено към нови видове и производство на видове с добри пазарни перспективи;
 • прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда, в сравнение с обичайните практики в сектор „аквакултура”;
 • подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно, както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда;
 • подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор „Аквакултура”.

Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции в аквакултурата по следните сектори:

 • Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
 • Сектор 02 – Промяна на производството в резултат на разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства.
 • Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал.

Финансови условия:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 3 500 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по дадената мярка, е левовата равностойност на  3 500 000 евро.

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

 • Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
 • Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.
 • Авансово плащане се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро.
 • Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • Междинно плащане е допустимо, не повече от един път за периода на изпълнение на проекта;
 • Междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3 000 евро;
 • Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора.

Допустимост на разходите:

 • разходи за строително-монтажни работи;
 • закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;
 • специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на фермата: електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери, както и специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;
 • закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
 • предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
 • закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 • инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за производствената дейност на кандидата;
 • сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с аквакултурното производство;
 • въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 • пунктове за продажба на собствена продукция във ферми за производство на аквакултури;
 • обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта;
 • съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 • инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда.

Недопустими разходи и дейности:

 • закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността.
 • закупуване на земя и изграждане на инфраструктура за обучение, над 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 • данък добавена стойност /ДДС/, който подлежи на възстановяване;
 • финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
 • разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, несвързани с производствената дейност;
 • оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми;
 • зарибителен материал и дейности по зарибяване;
 • закупуване на транспортни средства, които не са пряко свързани с производствената дейност на кандидата и са за превоз на жива риба с изключение на специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;
 • доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици;
 • банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
 • частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;
 • закупуването на техника и оборудване втора употреба;
 • плащане в натура.
 • лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на помощта;
 • инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които не обслужват пряко дейността на кандидата;
 • прехвърляне на участия в търговски дружества;
 • инвестиции свързани с търговия на дребно с изключение на пунктове за продажба към ферми за производство на аквакултури;
 • закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;
 • инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
 • плавателни съдове, които не обслужват и не са пряко свързани с производството на аквакултури.

Comments are closed.