ОПРСР – Мярка 1.1. Постоянно прекратяване на риболовна дейност

Със Заповед № РД – 478 от 03 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. за риболовни кораби в сегментите от 18 до 24 м и над 24 м

Корабособствениците, които прекратяват окончателно риболовната дейност на своя (-ите) кораб (-и) или които са подтикнати да предприемат това в съответствие с, могат да получат премия, съфинансирана от ЕФР. За тази цел е необходимо окончателното прекратяване на дейността да се вписва в рамките на планове за управление капацитета на риболовния флот. За да бъде признато окончателното прекратяване на дейността, е необходимо корабът да бъде заличен от регистъра на риболовните кораби на ЕС и лицензът му да бъде окончателно анулиран. Това не предполага непременно корабът да бъде разрушен. При определени условия той може да бъде пренасочен за други дейности или превърнат в изкуствен риф, музеен експонат или учебен кораб.

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

Приспособяването на риболовното усилие в съответствие с принципите на Общата политика по рибарство на ЕС и Плана за приспособяване капацитета на риболовния флот (изготвян от ИАРА) е практическата мярка за изпълнение на националната политика за защита и опазване на живите морски ресурси и има за цел създаване на подходящи условия за развитие на устойчива риболовна дейност, ориентирана към щадяща експлоатация на водните ресурси и опазване на околната среда и водите. За постигането на целта трябва да се използват адекватни методи и селективни риболовни уреди за намаляване на страничния прилов. Морските ресурси и риболовното усилие трябва да се обект на строг мониторинг и контрол.
Постоянното прекратяване на риболовни дейности се прилага под формата на национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби, като периодът на тяхното прилагане не трябва да надвишава 24 месеца от влизането им  в сила.

По мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” ще бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за постигане на целта на мярката, а именно: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот.

Допустими сектори и дейности по мярката:
Сектор 01 Нарязване на риболовния кораб на скраб
Сектор 02 Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов:

  • Дейност 1 Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма
  • Дейност 2 Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей
  • Дейност 3 Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

Сектор 03 Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

Условията и реда за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по мярката са разписани в Наредба № 21 от 24 септември 2009 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Бенефициенти по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” могат да бъдат: собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.
Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Още изисквания към кандидатите:

Кандидатите по мярка 1.1.  „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” се подпомагат, при условие че:
1. Не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност.
2. Нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата.
3. Нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд “Земеделие”.
4. Едноличните търговци, търговските управители и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.
5. Не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци).
6. Юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
7. Притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).
8. Притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на целта на мярката.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на собственици на риболовни кораби, засегнати от план/ове за приспособяване на риболовното усилие, когато те са част от:
1. Планове за възстановяване на запасите съгласно член 5 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002.
2. Неотложни мерки съгласно членове 7 и 8 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002.
3. Неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително намаляване на риболовните възможности в резултат на международни или други споразумения.
4. Планове за управление съгласно член 6 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002.
5. Мерки съгласно членове 9 и 10 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002.
6. Национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби от флота като част от задълженията, залегнали в членове 11 до 16 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002 относно приспособяването капацитета на риболовния флот на Общността.

Мерките за приспособяване капацитета на българския риболовен флот ще  бъдат прилагани в рамките на план/ове за приспособяване на риболовното усилие и последващо приемане на консервационни мерки по отношение на запасите от риба в Черно море (цаца, калкан и други).
Постоянното прекратяване на риболовни дейности се прилага под формата на национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби, като периодът на тяхното прилагане не трябва да надвишава 24 месеца от влизането им в сила.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за риболовни кораби, които:
•    са на възраст не по-малка от 10 години
•    са регистрирани като действащи такива за последните две години
•   не са били подпомагани и/или субсидирани за модернизация с друга финансова помощ или по реда на чл. 11 от Наредба № 21 от 24 септември 2009 г., последните 5 години.
Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности се установява, вземайки предвид най-благоприятната стойност на база възрастта и тонажа на риболовния кораб, изразен в бруто тонаж (GT).
Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно реда и условията, указани в приложение № 2 на Наредба № 21 от 24 септември 2009 г.
Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за целия програмен период след изпълнение на всички дейности, предвидени в договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 12 месеца.
Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора.
Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът трябва да отговаря на всички нормативно установени изисквания, свързани с одобрения проект, като до 2018 г. включително е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.

Във връзка с сигуряването на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. Име на бенефициента и наименование на проекта с местоположение на обекта на инвестицията.
2. Приоритетна ос, мярка, сектор и дейност.
3. Общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
4. Общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
5. Общ размер на финансовия принос от ЕФР.

План за приспособяване на риболовното усилие
Национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот

Наредба № 21 от 24 септември 2009 г.

УКАЗАНИЕ за определяне на цените за скрап и отпадъците, произтичащи от скрапирането на риболовните кораби

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Comments are closed.