Проекти

ЕФР 12-20; EFF 00303 – Инвестиционен проект за изграждане на специализиран пристанищен обект, център за първа продажба на продукти от риболов и стоково тържище за търговия с риба

Разработеният технически проект за специализиран пристанищен обект за обслужване на рибарски плавателни съдове включва плаващ пристан от стоманен тип, с остроскули обводи и вертикален борд, еднопалубен с открита палуба.

Инвестиционният проект включва изграждането на център за първа продажба на продукти от риболов с капацитет, съобразен със средно годишното количество на улова в района. Центърът ще отговаря на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за храните Предвиден е паркинг за посетители и служители с удобен достъп до съществуващ път.

Стоковото тържище за търговия на риба ще се състои от търговски обекти, отдавани под наем на търговци на риба. За тях е предвиден подходящ достъп и подходящо решение за зареждане.

Инвестиционен проект за изграждане на инсталация за производство на аквакултури (зоопланктон от клас протококови)

Инвестиционният проект предвижда изграждане на инсталация за промишлено производство на зоопланктон на базата на щама на водораслото PLANKTONCHLORELLA NUREKIS 1904.

Производствената инсталация и всички прилежащи към нея съоръжения ще бъдат  разположени на площ от около 1350 м2. Според планираната производствена програма на инвеститора, която следва технологичните процеси при производството на хлорела, при спазване на всички технологични изисквания, годишното производство ще възлиза на около 5 600 тона. Обема на производство е съобразен с капацитета на инсталацията и възможностите за добив на продукта при нормално натоварване на съоръженията.

ЕФР 16-53; EFF-00265 – Инвестиционен проект за изграждане на садково стопанство

Обектът, в който ще се осъществява дейността, е воден обект в землището на с.Мъдрец, община Гълъбово (яз. Дерменка).

Инвестиционният проект предвижда изграждането на садково стопанство. Като обекти на отглеждане ще се използват видове риби – шаран (Cyprinus carpio L.), толстолоб (Hypophthalmichthys), пъстър толстолоб (Aristhichtys nobilis), бял амур (Ctenopharyngodon idellus).

ЕФР 16-36; EFF-00224 Инвестиционен проект  за изграждане на садково стопанство за интензивно отглеждане на риба

Проектът включва възстановяване на хидротехническото съоръжение, изграждане на садково стопанство и обслужваща инсталация за първична преработка на риба.

 

Като обекти на отглеждане ще се използват видове риби от семейство Пъстървови (Salmonidae).

ЕФР 16-37; EFF-00226 – Инвестиционен проект за изграждане на „Рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба“