Актуално

СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (СЕПП)

Допустими за подпомагане са обработваемите земи, постоянно затревените площи (пасища и ливади), трайните насаждения и семейни градини. Подкрепят се собствениците на поне 5 декара овощни градини и 10 декара за останалите култури. Минималният размер на парцела трябва да бъде 1 декар. Изисква се площите да се поддържат в добро земеделско състояние според Наредба 5 за допустимостта. Земеделските стопани трябва да спазват изискванията и за кръстосано съответствие (от 2014 г. и буква Б от Приложение II на Регламент 73/2009).

Кандидатите по СЕПП 2014 могат да подават заявления до 15 май без санкции и до 9 юни със санкция от 1 % за всеки ден закъснение.

СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ (ПРП)

Право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП. Тези субсидии са допълнителни и се отпускат над базовите плащания за площ. Освен 30-те лева за декар основно плащане по СЕПП, стопаните ще получават и по 45 лв. за първите 30 ха (300 дка). Министърът на земеделието ще определи със заповед размера на подпомагането за различните по големина терени, като субсидиите ще са различни за притежателите на 10 и на 300 декара. За да получите това плащане, трябва върху образеца на заявлението да посочите, че кандидатствате за преразпределителното плащане.

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО В ИКОНОМИЧЕСКИ УЯЗВИМИ ФЕРМИ (НДКМ1)

Допустими са ферми с от 10 до 49 (вкл.) млечни кравиСубсидиите се изплащат, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави от 10 юни до 17 септември 2014г. Стопанинът трябва да има млечна квота. Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни.

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ (НДКМ2)

Важи за стопанства с над 10 (вкл.) млечни крави. Подпомагането по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави от 10 юни до 17 септември 2014г. Стопанинът трябва да има млечна квота през този период. Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни.

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО В НИТРАТНО УЯЗВИМИ ЗОНИ (НДКМ3)

Подпомагат се ферми в нитратно уязвими зони, в които се отглеждат 50 и повече млечни крави. Подпомагането по схемата се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни крави от 10 юни до 17 септември 2014 г. Стопанинът трябва да има млечна квота. Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни. Фермерът може да получи подпомагане само по една от трите схеми за поддържане на производството на краве мляко.

СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КРАВИ С БОЗАЕЩИ ТЕЛЕТА

Схемата е със същите параметри като прилаганата до момента Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета:

-ферми с 5 или повече крави с бозаещи телета (или юници), регистрирани в системата на БАБХ.

-стопаните не трябва да притежават млечна квота.

-подпомагане по схемата се изплаща, когато фермерите продължат да отглеждат заявените животни от 10 юни до 17 септември 2014 г.

СХЕМА ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И  КОЗИ-МАЙКИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УЯЗВИМИОБЩ ИНИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ (НДЖ4)

Отнася се за ферми, намиращи се в икономически уязвимите общини в Южна България (включени в Приложение №2 към Наредба №2 от 21.02.2011 г.). Фермите да бъдат с от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.  Животните трябва да са регистрирани в Системата на БАБХ. Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки от 10 юни до 17 септември 2014 г.

СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ-МАЙКИ И КОЗИ-МАЙКИ В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ (НДЖ5)

Подпомагат се ферми, намиращи се в необлагодетелстваните райони. които са с от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.  Животните трябва да са регистрирани в Системата на БАБХ. Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки от 10 юни до 17 септември 2014 г..

Фермерът може да получи подпомагане само по една от двете схеми за отглеждане на овце-майки и кози-майки

Фермерът не може да получи подпомагане едновременно по:

-          Схема за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета и схемите за специфично подпомагане за краве мляко.

-          Схема за национални доплащания за овце-майки и кози-майки и схемите за специфично подпомагане за овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и необлагодетелстваните райони.

СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕСНИ ЯГОДИ И МАЛИНИ ЗА ПРЕРАБОТКА

Помощта се определя въз основа на допустимите за подпомагане хектари, които е имал кандидатът през 2008 г., по схемата за производство на пресни ягоди и малини за преработка.

СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ (СППЗ)

Насочена е към традиционни производства - домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови и нектарини и кайсии и зарзали. Минималните площи са 4 декара за зеленчуци или 5 декара за плодове и площите, като трябва да отговарят на изискванията за добро земеделско състояние. Производството се осъществява в съответствие с показатели за качество, а стопаните получават сертификат за качество безплатно от инспектори на БАБХ.

Схеми за национални доплащания

·          на хектар земеделска земя (СНДП);

·          за тютюн, необвързана с производството (НДТ);

·          за говеда и биволи, необвързана с производството (НДЖ1);

·          за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (НДЖ3).

Схема за национални доплащания на хектар

·          Допустими са площи по СЕПП, с изключение на :

·          постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);

·          площите с винени сортове лозя;

·          площите  с тютюн.

·          Минимален размер на стопанството – 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури. На подпомагане подлежат парцели с минимална площ 1 декар.

Схема за национални доплащания за тютюн

·          Референтен период – 2007- 2009

·          Помощта се изплаща на кг. въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн

·          Заявителят трябва да продължава да извършва земеделска дейност

Национални доплащания за говеда и/или биволи (НДЖ1)

·          референтна дата – 28 февруари 2009

·          минимум за участие в схемата – 10 животни

Национални доплащания за овце-майки и кози-майки(НДЖ3)

·          минимум 50 овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Системата на БАБХ;

·          помощта се отпуска на база реално отглежданите в стопанството животни

 • 11.03.2014 г.БАЗА ДАННИ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

НАРЕДБА № 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – Раздел VI. База данни за тютюнопроизводителите (Нов – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Чл. 19. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа база данни за тютюнопроизводителите в страната.

(2) Тютюнопроизводителите подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по местопроизводството за площите, на които са отглеждали тютюн, и за количествата тютюн, които са продали, по сортови групи. Към заявленията се прилагат договорите за продажба на тютюн и протоколи за изкупуване или кантарни бележки за предадените количества.

(3) В базата данни по ал. 1 се включва информация за тютюнопроизводителите, за площите, на които са отглеждали тютюн, и за продадените и предадени от тях на купувачите през годината количества тютюн по сортови групи.

(4) Общинските служби по земеделие издават на тютюнопроизводителите, подали заявления по ал. 2, служебни бележки за въведените в базата данни площи и количества тютюн по сортови групи.

 • НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБА № 5 ОТ 10 МАРТ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ

  Списък на видовете култури с кратък цикъл на ротация

  ·          Тополи (Populus ssp.) – максимален цикъл на реколтиране – 6 г

  ·          Черна топола (Populus nigra)

  ·          Бяла топола (Populus alba)

  ·          Трепетлика (Populus tremula)

  ·          Върби (Salix spp.) – максимален цикъл на реколтиране – 6 г

  ·          Бяла върба (S. alba)

  ·          Тритичинкова върба (S. triandra)

  ·          Трошлива върба (S. fragilis)

  ·          Ракита (S. purpurea)

  ·          Ива (S. caprea)

  ·          Черна елша (Alnus glutinosa) – максимален цикъл на реколтиране- 20г

  ·          Сребролистна липа (Tilia tomentosa) – максимален цикъл на реколтиране- 20г

  ·          Полски бряст (Ulmus minor) – максимален цикъл на реколтиране – 20г

  ·          Леска (Corylus avellana) – максимален цикъл на реколтиране – 20г

  ·          Източен чинар (Platanus orientalis) – максимален цикъл на реколтиране- 20г

 • НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИСАК

  ·             В СИЗП се създава специализиран слой “Постоянни пасища” – включва площи с минимален размер 0,1 ха с начин на трайно ползване – пасища, мери или ливади (в сила от 1 октомври 2014 г.)

  ·             Слой “Постоянни пасища” съдържа информация и кои пасища са в Натура 2000.

  ·             Целта е да се запазят постоянните пасища и ливади от разораване и преобразуване и да се използва от ДФЗ-РА за административни проверки на подадените заявления за подпомагане.

 • 10.06.2013 г. е крайният срок за подаване на заявления за директни плащания на площ с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15.05  -  http://www.dfz.bg/bg/uvedomlenia/tekushti-priemi/

 • Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

   Предвиденият срок за прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  в обявения график (27 май – 14 юни, 2013 г.) се отлага за по-късна дата, която допълнително ще бъде обявена на страницата на ПРСР.  Съгласно Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., при вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и Разплащателна агенция и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".

 • През месец юни фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

        За повече информация: http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-moprsr/

Comments are closed.