САДКОВИ СТОПАНСТВА

Садковото стопанство представлява съоръжение (инсталация) от плаващи мрежени клетки (садки), монтирани на место в понтонни линии. Садките се разполагат в различни водоеми – както във вътрешните континентални сладководни водоеми, така и в заливите на различните морски басейни. Мрежата, в която се отглеждат хидробионтите е прикрепена за рамка, монтирана върху поплавъци. Мрежените клетки се отнасят към съоръженията за суперинтензивно производство. Формата на клетките може да бъде квадратна, правоъгълна, кръгла, шестоъгълна и осмоъгълна. Голямо разнообразие съществува и по отношение на размерите и обема им. За да се използва за целите на индустриалното рибовъдство, температурният и хидрохимичният режим на водоема трябва да е в съответствие с биологичните изисквания на отглежданите риби. Точното определяне на мястото, където ще се поставят клетките, зависи от дълбочината на водоема, посоката на теченията и ветровете и множество други фактори.

Характеристики на садковото рибовъдство:

 • Прилагане на гъсти посадки
 • Храненето се осъществява с гранулиран фураж (балансиран по своя състав съгласно биологическите изисквания на видовете, за които са предназначени)
 • Компактност на стопанството
 • Възможност за въвеждане на механизация и автоматизация (при процеси като хранене, сортиране, улов)

За правилното протичане на производствения процес, садковите стопанства трябва да бъдат снабдени с всички необходими спомагателни съоръжения, уреди и пособия за отглеждане на рибата.

Изисквания към риби – обект на садково отглеждане:

 • Лесно приспособяване към ограниченото водно пространство в клетките;
 • Способност да приемат активно и оползотворяват пълноценно изкуствена храна;
 • Способност да растат и се развиват в условията на гъста посадка;
 • Бърз темп на нарастване.

Фактори, оказващи влияние върху растежа на рибите в садки са:

 • Водообмен;
 • Количество на разтворения във водата кислород;
 • Температурен режим на водата;

Предимства на технологията:

 • Избягват се тежките строителни работи при изграждането на бетонови и земно-насипни басейни, свързани и със земно- изкопни работи на терена;
 • Не се разрушават терени, намиращи се като правило на брега на реките;
 • Използват се водите на подходящи естествени и изкуствени езера, като по този начин те се експлоатират комплексно и пълноценно;
 • Евентуалните ремонти на садките се съобразяват с технологичния цикъл и се извършват лесно поради това, че конструкцията е лесно разглобяема;
 • Садките са мобилни и могат да се разполагат в най-подходящите зони на водоемите и да се преместват, включително и за осъществяването на технологичните схеми – зарибяване, сортиране на рибата, улов на готовата продукция, товаро-разтоварни работи и др.

ПРОЕКТИ

Comments are closed.