ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 – 2020г.

Приоритетна ос 1 „Води“

• Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 екв. ж. и с над 2,000 екв.ж.

• Доизграждане на системите за мониторинг на водите – количество и качество на водите

• Създаване на Национален център за управление на водите в реално време

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

• Мерки съгласно йерархията за подобряване управлението на битовите и опасни отпадъци и за изпълнение на законодателни изисквания

Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“

• Мерки за защитени зони от мрежата Натура 2000

• Изпълнение на мерки, свързани с подобряване на знанията за екосистемите и техните услуги съгласно Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г.

Приоритетна ос 4 „Подкрепа за ПОС и ПИК при прилагане на ЕСИФ“ – оптимизиране на законодателството за формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК, както и повишаване административния капацитет на отговорните структури

• Дейности за подпомагане управлението на водите

• Дейности за подпомагане управлението на отпадъците

• Дейности за подпомагане политиката в областта по опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000

 • Дейности за подпомагане други ПОС и ПИК, които ще допринесат за ефективното изпълнение на СП и останалите ОПи, съгл. Насоките за интегриране на ПОС и ПИК

 • Дейности, насочени към насърчаване на устойчивото развитие, включително в градска среда

Приоритетна ос 5 Техническа помощ

• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на ОП

• Дейности, насочени към „затваряне“ на програмния период 2007 – 2013 г.

• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за публичност и популяризиране на ОП

 

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/986

Comments are closed.