ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЕКСПОРТЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ”

Насочена към подкрепа за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите (Тематична цел 1 от общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 за ЕСИФ) и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия (Тематична цел 3 от общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. за ЕСИФ).

 • Инвестиционен приоритет „Насърчаване на инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност“ (технологично развитие и иновации)

Типове и примерни дейности за финансиране:

 • Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия;
 • Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научно-изследователски организации и други предприятия с цел засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди;
 • Насърчаване развитието на съвместни инициативи за изследвания и иновации;
 • Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия;
 • Подкрепа за развитие на инфраструктура за иновации и изследвания:
 • Тематично фокусирани сертифициращи и измервателни лаборатории;
 • Лаборатории за изпитвания и доказване на концепции на опитни образци и полезни модели;
 • Технологични центрове, специализирани по сектори;
 • Развитие и надграждане на пилотния проект за технологичен парк „София Техпарк― или негов правоприемник;
 • Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса.

Типове бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – ―mid-caps‖ (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент), „София Техпарк― (или негов правоприемник) или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата

 • Инвестиционен приоритет „Подкрепа за повишаване капацитета на МСП за увеличаване приноса им към икономическия растеж и развитието на иновационни процеси“ (конкурентоспособност и продуктивност)

Типове и примерни дейности за финансиране:

 • Консултантска и инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори;
 • Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите чрез въвеждане на водещи технологични решения;
 • Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и др. в предприятията, вкл. специално съобразени мерки за подкрепа на ИКТ фирми, разработващи приложения и услуги за нуждите на останалите индустриални сектори;
 • Подобряване на производствените процеси в предприятията чрез въвеждане на международно признати стандарти; покриване на изискванията за сертифициране на качеството и получаване на международно признати сертификати; въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на ресурсите, системи за автоматизирано проектиране, инженерна дейност и производство и др.;
 • Подкрепа за развитието на съществуващи клъстери и подпомагане на новосъздадени такива в случай на обоснована необходимост;
 • Подкрепа за бързорастящи предприятия;
 • Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса, в т.ч.популяризиране и маркетинг на туризма;

Типове бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps― (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техни обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЗЕЛЕНА И ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА

Насочена към подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори (Тематична цел 4 от общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. за ЕСИФ) и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност (Тематична цел 6 от общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 за ЕСИФ).

 • Инвестиционен приоритет „Подкрепа за преход към ресурсно ефективна и зелена икономика” (ресурсна ефективност на предприятията)

Типове и примерни дейности за финансиране:

 • Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
 • Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
 • Внедряване на съвременни безотпадни технологии;
 • Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
 • Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
 • Консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините;

Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, междинни предприятия – „mid-caps― (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения.

 • Инвестиционен приоритет „Насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията” (енергийни технологии и енергийна ефективност)

Типове и примерни дейности за финансиране:

 • Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията – включва изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации; внедряване на технологии, които водят до подобряване на енергийната ефективност на производството, включително производството и местното разпределение на енергия; модернизация на мрежи; СМР водещи до подобряване на енергийнитехарактеристики на сградния фонд на предприятията; внедряване на системи за производство на енергия от възобновяеми източници и когенерационни инсталации; въвеждане на системи за енергиен мениджмънт.
 • Разработване на методики за оценка и въвеждането на финансови и други механизми в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, както и популяризирането й.
 • Подкрепа за повишаване на енергийната сигурност, енергийната независимост и енергийната ефективност на страната чрез финансиране на изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия― Фаза2.

Типове бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, големи предприятия, междинни предприятия – „mid-caps― (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент); нововъзникващи и/или стартиращи МСП или техните обединения; агенции, ведомства и организации на бизнеса, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Техническата помощ в рамките на ОП ще осигури необходимата подкрепа за успешното изпълнение и управление на интервенциите по отделните приоритетни оси, както и за популяризиране на предоставяните възможности за финансиране и на постигнатите резултати.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/987

 

Comments are closed.