ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020г.

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

 • Инвестиционен приоритет № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; Министерство на правосъдието; Държавно предприятие „Фонд затворно дело”; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; браншови организации; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; неправителствени организации.

Примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на чиракуване и стажуване;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

 

 • Инвестиционен приоритет № 2: Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинаризирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; браншови организации; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; неправителствени организации.

Примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на икономически неактивни младежи, които не са записани в образователната система, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по предприемачество;
 • Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. чиракуване и стажуване, след регистрация като безработно лице;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи

Примерни допустими дейности, свързани с младежкото предприемачество:

 • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;
 • Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др.

 

 • Инвестиционен приоритет № 3: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; Министерство на икономиката и енергетиката, самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; центрове за развитие на предприемачеството; общини и райони на общини; социални партньори; браншови организации; неправителствени организации; финансови институции.

Примерни допустими дейности:

 • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;
 • Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др. според нуждите на конкретния бизнес и други услуги, подпомагащи развитието на начинаещия бизнес, според конкретните нужди.

 

 • Инвестиционен приоритет № 4: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; Министерство на здравеопазването; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; социални партньори; браншови организации;

Примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите;
 • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
 • Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество.

 

 • Инвестиционен приоритет № 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”; институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; служби, създадени в подкрепа на работодателите; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; социални партньори; браншови организации; неправителствени организации.

Примерни допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Предоставяне на обучения на работното място;
 • Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели, с цел превенция или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;
 • Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица;
 • Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост на ниво предприятие;
 • Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
 • Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
 • Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии;
 • Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място;
 • Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност на ниво предприятие;
 • Разработване, внедряване и усъвършенстване на инструменти за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и тенденциите на пазара на труда, предприятията и характеристиките на работната сила.

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”

 • Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; браншови организации; общини и райони на общини; организации, предоставящи посреднически услуги; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; читалища; неправителствени организации, социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, регистрирани поделения на вероизповеданията.

 

 • Инвестиционен приоритет № 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за социално подпомагане; Агенция за хората с увреждания; Държавна агенция за закрила на детето; Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията.

Примерни допустими дейности:

 • Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, както и подобряване достъпа до заетост на уязвими групи;
 • Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция и ранна интервенция за деца, семейства с деца (включително деца с увреждания), възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), хора с увреждания и други уязвими групи от населението;
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;
 • Местни социални дейности за социално включване;
 • Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по превенция за премахване на институционалния модел на грижа за децата и младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги и междусекторни услуги в общността, в семейна или близка до семейната среда;
 • Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни услуги в общността;
 • Развитие на приемна грижа и други превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги;

 

 • Инвестиционен приоритет № 3: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика; Агенция за социално подпомагане; Агенция за хората с увреждания; социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; образователни и обучителни организации и институции; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; финансови институции, доставчици на социални услуги.

Примерни допустими дейности:

 • Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • Оборудване и адаптиране на работни места;
 • Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика;
 • Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия;
 • Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания.

 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

 • Инвестиционен приоритет № 1: „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление”

Типове бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Фонд „Условия на труд”, Фонд „Социална закрила”; Държавната агенция за закрила на детето; Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; Министерството на физическото възпитание и спорта; Комисия за защита от дискриминация; Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез Администрацията на Министерски съвет; обучителни организации на държавната администрация.

Примерни допустими дейности:

 • Подкрепа за процесите на планиране, управление и адаптиране на политиките в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалното включване и здравеопазването, равните възможности и недискриминация;
 • Подобряване координацията в и между институциите, работещи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването, равните възможности и недискриминация;
 • Изготвяне на анализи, проучвания, изследвания, прогнози в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването, равните възможности и недискриминация;
 • Разаработване/Актуализиране на финансови модели за остойностяване предоставянето на услуги;
 • Провеждане на мониторинг и оценка на ефективността, ефикасността на политиките в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването, равните възможности и недискриминация;
 • Изграждане и развитие на комуникационни системи, платформи и мрежи;
 • Предоставяне на специализирани обучения на служителите в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването, равните възможности и недискриминация;
 • Организация на събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, дискусии и др.) с участието на заинтересованите страни за обмен на опит, разпространение и въвеждане на добри практики;
 • Подкрепа за дейността на компетентните за България служби от мрежата на Европейските служби по заетостта (EURES);
 • Насърчаване на мрежи и партньорства за въвеждане на нови подходи за развитие на транснационалната мобилност на работната сила;

 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”

Типове бенефициенти: Работодатели; социални партньори; неправителствени организации; общини и райони на общини; образователни, обучителни и научни организации; браншови и секторни администрации; Министерство на труда и социалната политика; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; Комисия за защита от дискриминация; Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерски съвет; други администрации и организации, имащи отношение по разработването и изпълнението на политиките в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването.

Примерни допустими дейности:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки;
 • Обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, обучаващи, представители на заинтересованите страни, както и на представители на целевите групи;
 • Организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);
 • Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави.

 

ПРИОРИТЕТНА ОС № 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/988

Comments are closed.