ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

 • Инвестиционен приоритет 1: Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор

Сфера на интервенция: Енергийна ефективност при обновяване на публична инфраструктура; Енергийна ефективност при обновяване на съществуващия жилищен фонд

 • Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума.

Сфера на интервенция: Опазване и популяризиране на биологичното разнообразие, защита на природата (включително Натура 2000) и зелена инфраструктура; Бизнес инфраструктура (включително индустриални паркове и площадки); Рехабилитация на промишлени обекти и замърсени земи

 • Инвестиционен приоритет 3: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

            Сфера на интервенция: Образователна инфраструктура (основно и средно образование)

 • Инвестиционен приоритет 4: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Сфера на интервенция: Жилищна Инфраструктура; Друга социална инфраструктура допринасяща за регионално и местно развитие

 • Инвестиционен приоритет 5: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове територии, и особено градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки

Сфера на интервенция: Чиста градска транспортна инфраструктура и насърчаване; Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето или системи за пътни такси)

Приоритетна ос 2: Регионална образователна инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Сфера на интервенция: Образователна инфраструктура (основно и средно образование)

Приоритетна ос 3: Регионална здравна инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността.

Сфера на интервенция: Здравна инфраструктура

Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността.

Сфера на интервенция: Друга социална инфраструктура допринасяща за регионално и местно развитие

Приоритетна ос 5: Регионален туризъм

 • Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

Сфера на интервенция: Развитие и насърчаване на обществения туризъм и услуги по културното и природно наследство

Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1: Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-европейската транспортна мрежа, включително мултимодални възли

Сфера на интервенция: Вторични пътни връзки до TEN-T мрежата и възли; Други национални и регионални пътища.

Приоритетна ос 7: Превенция на риска

 • Инвестиционен приоритет 1: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията.

Сфера на интервенция: Адаптиране към промените на климата и превенция от природни рискове

Приоритетна ос 8 Техническа помощ

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/989

Comments are closed.