ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020г.

Инвестиционни приоритети:

  • Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата;
  • Предоставяне на подкрепа за мултимодалното единно европейско транспортно пространство, посредством инвестиции в Трансевропейската транспортна мрежа;
  • Изграждане и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шума;
  • Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност.

Приоритетни оси:

1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”;

2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”;

3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”;

4. „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;

5. Техническа помощ.

 

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/990

Comments are closed.