Регистрация на животновъдни обекти

Регистрацята на животновъдни обекти е задължителна за всички собственици на животни и птици по силата на ДИРЕКТИВА 92/102/ЕИО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1992 година относно идентификацията и регистрацията на животните транспонирана в националното законодателство на Република България в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Регистрацията на животновъдните обекти се извършва от Областните дирекции на безопастност на храните (ОДБХ) на чиято територия се намира стопанството.  Информация за контакт с ОДБХ можете да намерите на следния линк: http://www.babh.government.bg/bg/regional-units.html 

Comments are closed.