Модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони

През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони

Предстои отварянетона на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) където фермерите ще могат да кандидатстват за модернизиране на земеделските стопанства. тази мярка дава възможност на фермерите, които отглеждат говеда да преустроят фермите си, така че до края на 2013 г. , когато изтича дерогационният период за качественно мляко, те да останат на пазара и да добиват мляко предназначено за обществена конумация.

Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива).

Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР.

Comments are closed.