Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка 4. Инвестиции в материални активи

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите

Мярка 10. Агроекология и климат

Мярка 11. Биологично земеделие

Мярка 12. Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните

Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Мярка 16. Сътрудничество

Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Тип подкрепа

По подмярката се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

Допустими разходи:

 • Разходи за организирането и предоставянето на обучението;
 • Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в обучението; 

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.

Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

Тип подкрепа

По подмярката се подпомага организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство.

Допустими разходи:

 • Разходи за организирането и предоставянето на обучението;
 • Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в обучението;
 • Разходи за инвестиции;

Тип подкрепа

По подмярката се подпомага организирането и провеждането на посещения на земеделски стопанства.

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности.

Суми и размер на помощта

Максималният размер на помощта за един бенефициент за периода на прилагане на програмата е 100 000 евро.

Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства 

Тип подкрепа

По подмярката се подпомага организирането и провеждането на посещения на земеделски стопанства.

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез посещение на земеделски стопанства.

Суми и размер на помощта

Максималният размер на помощта за един бенефициент за периода на прилагане на програмата е 50 000 евро

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги

Тип подкрепа

Консултантски услуги за земеделски стопани, включително млади земеделски стопани, консултантски услуги за горски стопани.

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са доставчиците на консултантски услуги.

Подмярка 2.3. Подкрепа за обучение на консултанти

Тип подкрепа

По подмярката се предоставя помощ за обучение на консултанти. Обучението на консултантите се определя като дейности за обучение за консултанти, ангажирани за консултантските дейности по подмярка 2.1 от организациите, доставчици на консултантски услуги.

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са доставчиците на обучение за консултанти, които се определят като обучаващи организации по подмярка 2.3.

Суми и размер на помощта

Максималната сума за три години за обучение на консултанти е 200 000 евро

начало

Мярка 4. Инвестиции в материални активи

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Бенефициенти: Земеделски производители (физически и юридически лица), Групи на производители.

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

Бенефициенти: Земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители; Предприятия (физически и юридически лица).

Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура

Подпомагане за възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи във връзка с повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства за успешното адаптирането на земеделието към климатичните промени в страната чрез въвеждане на съвременни хидромелиоративни практики, прилагани за маломерни и уедрени имоти чрез:

 • Инвестиции, свързани с осигуряване надежден достъп до земеделски и горски имоти, като: изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, включително прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, укрепителни съоръжения и системи за предупреждение;
 • Инвестиции, свързани с комасация на земята, включително нови земеустройствени планове, осигуряващи надежден достъп и прилагане на нови земеделски и хидромелиоративни практики;
 • Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси;
 • Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване;
 • Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за отводняване, включително отводнително-напоителни системи. В случай на подпомагане на дейности за инфраструктура за напояване на нови и съществуващи площи, следва да се спазват стриктно изискванията, посочени в чл. 46 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Бенефициенти: Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип, Общини, Държавни предприятия, Търговски дружества (юридически лица), Сдружения за напояване.

Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции

Подпомагат се инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността или рентабилността на земеделското или горското стопанство, в това число:

 • Инвестиции, свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, свързани със смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата;
 • Изграждане на каменни стени;
 • Възстановяване на влажни зони;
 • Дейности, свързани с опазване на водите и почвата;
 • Възстановяване и опазване на природни местообитания и дейности, свързани с опазване на представители на дивата флора и фауна.

Бенефициенти за непроизводствени инвестиции: Земеделски производители (физически и юридически лица) и групи на производители.

Бенефициенти:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е най-малко 8 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
 • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

Сума и размер на помощта:

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

начало

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Тип на подкрепата:

Помощта по тази подмярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст под 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции.

Бенефициенти:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е най-малко 8 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
 • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

Сума и размер на помощта

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Вид на подкрепата

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта:

Подпомагането се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 евро.

Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Вид на подкрепата:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 300 000 евро.

начало

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

Операциите по подмярката включват:

 • Инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и улици, тротоари, и съоръженията, и принадлежностите към тях;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Инвестиции за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, междублокови пространства, гробищни паркове, включително съоръженията към тях, както и за изграждане към тях на системи за видеонаблюдение за осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, обзавеждане и/или оборудване на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, включително роми;
 • Инвестиции за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
 • Инвестиции за изграждане на пазари на производителите;
 • Инвестиции за изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.

Бенефициенти: Общини;Юридически лица с нестопанска цел;Читалища;Общински предприятия;Търговски дружества по Търговския закон чиито собственик на капитала е общината.

Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура

В рамките на тази подмярка ще се подпомагат:

 • Инвестиции за изграждане или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското производство в земеделските стопанства;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт и/или обзавеждане на центрове, свързани със съхранението на продукция от животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт.

Бенефициенти: Общини; Общински предприятия; Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината.

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

В рамките на тази подмярка ще се подпомагат:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.

Бенефициенти: Общини

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност

Подмярката подпомага инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Бенефициенти: Местни поделения на вероизповеданията

начало

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване

Обхватът на тази подмярка ще включва залесяване на земеделски и неземеделски земи:

 • в територии с ниска лесистост;
 • в територии с висок и среден риск от ерозия.

Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи; Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи; Сдружения на публични или частни собственици на земи.

Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка

Допустими за подпомагане са всички подпомогнати по подмярка 8.1. бенефициенти.

Допустимите видове дейности са дейностите по поддръжка на залесената площ.

Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии на Р. България.

Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Сдружения на горепосочените.

Допустими видове дейности:

 • Превантивни действия и инвестиции;
 • Възстановителни действия и инвестиции.

Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии на Р България.

Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии;Сдружения на горепосочените.

Допустими видове дейности:

 • Преобразуване на горската структура;
 •  Засаждане.

Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Обхват

 •  Географски обхват на мярката – ще се прилага на територията на цялата страна, но само в недържавните горски територии;
 •  Производството на материал за добив на енергия – дървесни частици или пелети е допустимо или в рамките на самата горска площ, или като дейност, свързана с работни операции преди промишлената обработка;
 •  Всяка „втора” или по-нататъшна преработка – например, производство на мебели се изключва от подпомагане по тази мярка.

Бенефициенти:  Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;  МСП; Горски стопани, доставчици на услуги.

начало

Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите

Тип подкрепа

Помощта се отпуска за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското производство и горския сектор.

Допустими разходи

За да бъде допустима за признаване и подкрепа групата/организацията на производители в бизнес плана си трябва задължително да планира една или повече от следните дейности:

 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
 •  Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Бенефициенти: Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни производители” и са официално признати до края на 2020 г. въз основа на бизнес план.

Сектори:

Помощ ще бъде отпускана на групи и организации на производители, чийто членове произвеждат следните животински или растителни продукти:

 • Зърнено-житни култури;
 • Медицински и етерично-маслени култури;
 • Зърнено-бобови култури;
 • Технически култури;
 • Картофи;
 • Мляко;
 • Месо;
 • Мед;
 • Биологично произведени продукти;
 • Винено грозде;
 • Яйца;
 • Биотор от червени калифорнийски червеи;
 • Плодове;
 • Зеленчуци.

Помощ ще бъде отпускана и на групи и организации на производители от горския сектор.

Размерът на помощта за всяка група или организация на производителите е не повече от:

 • 100 000 евро за първата година;
 • 90 000 евро за втората година;
 • 80 000 евро за третата година;
 • 70 000 евро за четвъртата година;
 • 60 000 евро за петата година.

Последното плащане се извършва при условие, че има коректно изпълнение на представения и одобрен бизнес план.

начало

Мярка 10. Агроекология и климат

Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат

По тази подмярка ще се подпомагат следните дейности:

 • Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
 • Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;
 • Контрол на почвената ерозия;
 • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

Подмярка: 10.2. Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство

По тази подмярка ще се подпомагат следните дейности:

 • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
 • Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

начало

Мярка 11. Биологично земеделие

В рамките на тази мярка ще се изпълняват две подмерки:

 • Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП;
 • Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие на ха ИЗП.

Бенефициенти: Бенефициентите по мярката са земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци).

начало

Мярка 12. Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000

Бенефициенти: Допустими за подпомагане по тази подмярка са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Допустими видове дейности:

Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на Натура 2000.

Суми и процент на подпомагане:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде в рамките на:

 • максимум 500 евро на хектар на година през първите 5 години;
 • максимум 200 евро на хектар на година.

Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Бенефициенти: Допустими за подпомагане по тази подмярка са физически или юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски площи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Допустими видове дейности

Забрани и режими за дейности в гори, попадащи в обхвата на Натура 2000.

Суми и процент на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде в рамките на:

 • максимум 500 евро на хектар на година през първите 5 години;
 • максимум 200 евро на хектар на година.

Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Бенефициенти: Допустими за подпомагане по тази подмярка са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Допустими видове дейности

Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление.

Суми и процент на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде в рамките на:

 • максимум 500 евро на хектар на година през първите 5 години;
 • максимум 200 евро на хектар на година;
 • минимум 50 евро на хектар на година.

начало

Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Изискванията за бенефициентите по мярката са следните:

 • Да са земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;
 • Да обработват минимум 0,5 ха в планинските райони и минимум 1 ха в районите със съществени природни ограничения и райони със специфични ограничения;
 • Да спазват условията за кръстосано съответствие, съгласно чл. 93 и Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони

Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения

начало

Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните

Подпомагани дейности/операции:

 • Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ (минимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в дворчета);
 • Осигуряване на свободна подова площ (не по малко от 10% над задължителния стандарт за ДПЖ);
 • Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ;
 • Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняка в помещенията за отглеждане на ДПЖ;
 • Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите на почивка от изкуствено осветление при ДПЖ);
 • Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди) на ДПЖ;
 • Осигуряване на допълнително количество сено в дажбата за ДПЖ (1 кг сено/ 1 ЖЕ на ден).

Бенефициенти:

Помощта по мярката се предоставя на земеделски производители, чиито стопанства попадат в следните категории:

 • Животновъдни стопанства от сектор „птицевъдство”;
 • Животновъдни стопанства от сектор „свиневъдство”;
 • Животновъдни стопанства от сектори „говедовъдство” и „биволовъдство”;
 • Животновъдни стопанства от сектори „овцевъдство“ и „козевъдство“.

начало

Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии в Р България.

Бенефициенти:  Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии;Сдружения на горепосочените.

Допустими видове дейности

Допустими видове дейности по тази подмярка са поемане на ангажименти за срок от пет години, свързани с горската екология, които надхвърлят съответните задължителни изисквания.

Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии в Р България.

Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии;  Юридически лица, наематели на горски територии; Сдружения на горепосочените.

Допустим видове дейности

Допустими са дейности по опазване на горските генетични ресурси.

начало

Мярка 16. Сътрудничество

Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

По иновативните проекти може да се изпълняват следните примерни действия:

 • въвеждане в практиката на резултати от научно-изследователски проект;
 • адаптиране на съществуващ продукт, практика или технология в конкретни условия, в които не са прилагани;
 • изпитвания на нов метод за анализ или мониторинг, или оценка на продукти, процеси, практики или технологии в конкретни условия и др.;
 • прилагане на иновативни практики – нови сортове, адаптирани към климатичните промени, методи за намаляване на ефекта от климатичните промени върху земеделските дейности и др. в условията на земеделски стопанства.

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект.

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

Тип подкрепа

Подкрепата се предоставя за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

Бенефициенти: Бенефициенти са юридически лица, обединяващи участници, които осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и развитието на къси вериги на доставки или местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

начало

Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

Подмярката предоставя възможности за изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие.

Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие

Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

 

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/984

начало

Comments are closed.