Funding programs

След влизането на Република България в ЕС, страната ни получи достъп до средства от  структурните фондове на съюза. Средствата от тях са разпределени между осем програми. По четири от програмите представителите на бизнеса могат да кандидатстват директно, т.е. са преки бенефициенти по програмите.

Средствата по останалите програми, представителите на бизнеса могат да усвояват като изпълнители-доставчици по проекти на всички други преки бенефициенти, като общини, министерства, държавни и други публични фирми, образователни и обучителни институции, неправителствени организации.

Като преки бенефициенти представителите на бизнеса получават финансиране по следните програми:

Оперативна Програма Конкурентноспособност – бенефициенти по програмата могат да бъдат предприятия от промишлеността (без сектора за преработка на селскостопански продукти) и стартиращи технологични фирми.

Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси – бенефициенти по програмата могат да бъдат предприятия от сферата на производството и услугите и обучителни организации.

Програма за Развитие на Селските Райони – бенефициенти по програмата могат да бъдат земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност  в селски район – производство, селски туризъм, продажба на елекроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Оперативна Програма Рибарство – бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА), рибари и техните семейства участващи в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски сдружения.

Comments are closed.