Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Дефинираната стратегия на ПМДР 2014-2020 г. ще се реализира чрез следните  мерки:

1. ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО

2. НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В РИБАРСТВОТО

3. ИНВЕСТИЦИИ НА БОРДА

4. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

5. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ

6. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ

7. РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ЛОДКОСТОЯНКИ

8. ИНОВАЦИИ В АКВАКУЛТУРАТА

9. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ

10. НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В АКВАКУЛТУРАТА

11. УСЛУГИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

12. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ АКВАКУЛТУРИ

13. МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА

14. ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВА И АКВАКУЛТУРИТЕ

15. КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 

16. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

17. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

1. ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО

 Допустими дейности:

-        Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара;

-        Разработване и/или внедряване на нови технически или организационни знания, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, които водят до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда или спомагат за по-устойчиво използване на биологичните ресурси в морето и вътрешните водоеми.

 Допустими кандидати:

Признати научни или технически органи; Публично-правни органи; Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; Рибарски организации или други колективни бенефициенти. Организации на производителите.

2. НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В РИБАРСТВОТО    

Допустими дейности:

-        Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов;

-        Модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочени към дейности извън търговския риболов;

-        Дейности по преквалификация, изисквани във връзка с новата дейност по т. 1.;

-        Допълнителни инвестиции на борда за осъществяване и на дейности извън сектора на рибарството, в т.ч. дейности по предоставяне на екологични услуги; образователни дейности; туризъм и др.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.

нагоре

3. ИНВЕСТИЦИИ НА БОРДА

Допустими дейности:

-        Допустими дейности, свързани със здравето и безопасността на борда, в т.ч. инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност;

-        Допустими дейности, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са инвестиции в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове; оборудване за ограничаване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското или речното дъно; оборудване за намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или друг прилов; инвестиции на борда на кораба или в оборудване, свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата; инвестиции за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди и че са въведени всички целесъобразни мерки, за да се предотврати нараняването на хищници;

-        Допустими дейности, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата са инвестиции в оборудване, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби (вкл.инвестиции за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, инвестиции в риболовни уреди, одити и схеми за енергийна ефективност и др.).

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.

нагоре

4. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Допустими дейности:

-        По тази мярката ще бъде подкрепено окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез бракуване на риболовни кораби.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.

нагоре

5. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ

Допустими дейности:

-        Събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;

-        Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, включително разработването им за научни цели и оценката им;

-        Принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;

-    Управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

-      Участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания в подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително разработването им за научни цели и оценката им;

-      Информираност на рибарите по въпросите на околната среда по отношение на опазването и възстановяването на морското биоразнообразие.

Допустими кандидати:

Научни или технически органи; Публично-правни органи; Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Организации на производителите

нагоре

6. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ

Допустими дейности:

-        Инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;

-        Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до подобряване на качеството на продуктите на риболова.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.

нагоре

7. РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ЛОДКОСТОЯНКИ

Допустими дейности:

-        Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;

-        Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;

-        Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Публично-правни органи; Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Организации на производителите.

нагоре

8. ИНОВАЦИИ В АКВАКУЛТУРАТА

Допустими дейности:

-    Развитие на техническите иновации или знания в областта на аквакултурите, които водят до понижаване на въздействието върху 50 околната среда, до насърчаване на по-устойчиво използване на ресурсите; до подобряване на хуманното отношение към животните, до улесняване въвеждането/внедряването на нови, устойчиви производствени методи;.

-  Разработване и/или внедряване на нови или значително подобрени продукти и/или „породи”, както и на нови видове хидробионти с добър пазарен потенциал; нови или подобрени процеси за производство;, както и на нови или подобрени системи за управление и организация,.

-     Проучване на техническата или икономическата осъществимост на разработените иновациите, продуктите или процесите.

Допустими кандидати:

Признати научни или технически органи; Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура; Организации на производителите.

нагоре

9. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ

Допустими дейности:

-        Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми;

-        Диверсификация на аквакултурното производство и на отглежданите видове;

-        Модернизация на обектите за производство на аквакултури;

-        Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

-        Подобряване и осъвременяване на условията за отглеждане, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

-        Намаляване на отрицателното въздействие или повишаването на положителното въздействие върху околната среда;

-        Подобряване на ефективното използване на ресурсите;

-        Въвеждане на мерки/технологии, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура; За дейностите по т.1 (Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми)  могат да кандидатстват и Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура.

нагоре

10. НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В АКВАКУЛТУРАТА

Допустими дейности:

-    Инвестиции, допринасящи за добавянето на стойност към продуктите от аквакултура, в това число за обработка и преработка преди всичко на собствената продукция; за изграждане и оборудване на нови преработвателни мощности; за реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи преработвателни мощности; за предлагане на пазара и извършване на продажба на собствената продукция (инвестиции за етикетиране, почистване, сортиране; изграждане и оборудване на пунктове за продажба; закупуване на специализирани транспортни средства; изграждане и закупуване на хладилни съоръжения и др.);

-    Инвестиции, допринасящи за диверсификацията на дохода на предприятията за аквакултури чрез развиването на допълнителни дейности, различни от аквакултурите, в т.ч.:разработване на моделни интегрирани ферми, в които се съчетават аквакултура и други подотрасли на аграрното стопанство /например съвместното отглеждане на риба – водоплаващи; отглеждане на риба в оризища и т.н./; дейности, свързани с риболовен туризъм; дейности свързани с опознавателен и обучителен характер по процесите на развъждане и отглеждане на риба за деца, ученици, студенти и гости; други дейности, които са допустими съгласно националното законодателство за съчетаване с аквакултурното производство.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура.

нагоре

11. УСЛУГИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Допустими дейности:

-        Подпомагане на дейности, които позволяват преминаването към биологично аквакултурно производство;

-     Прилагане на методи за отглеждане на аквакултури, съвместими със специфичните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в зоните по „Натура2000;

-       Опазване и възпроизводство на водните животни в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, в т.ч.: създаване на центрове за ex-situ in-vivo съхраняване на застрашени видове водни организми; създаване на акваферми за експериментално зарибяване с редки и застрашени видове; изграждане и/или възстановяване на рибни проходи за осигуряване на миграцията на рибите при водохващания, използващи бентове, прагове; поставяне на мрежи на басейни с риба; прочистване на водната околна среда за подобряване на качеството – напр. варуване, третиране с калиев перманганат и др. съединения и химикали; закупуване на косачки за растителност, плавателни средства и двигатели, техника за изваждане на окосената растителност; изграждане на утаиници, предпазни диги и др.; закупуване на лабораторни уреди и екипировка; мониторинг на ключови точки (море, езера, устия на реки) по определени местообитания на редки и водни организми; разработване на иновативни технологии във връзка със запазването на местообитанията; мониторинг и оценка на запасите не само на стопански ценните видове рибни и нерибни ресурси;

-     За отглеждане на аквакултури по екстензивен начин, включително допринасящи за опазването и подобряването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор Аквакултура; Публично-правни органи за дейностите; Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Организация на производители.

нагоре

12. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ АКВАКУЛТУРИ

Обхват на мярката:

Ще се подпомага застраховането на запасите от аквакултури, което обхваща загуби, причинени от една от следните причини:

-        природни бедствия;

-        неблагоприятни климатични явления;

-        внезапни промени в качеството на водата, за които кандидатът не носи отговорност;

-        болести по аквакултурите

-        повреда или унищожаване на производствени съоръжения, за които кандидатът не носи отговорност.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор Аквакултура.

нагоре

13. МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА

Допустими дейности:

-        Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;

-        Изготвяне и изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара;

-        Провеждане на пазарни проучвания;

-        Проследимостта на продуктите на риболова или аквакултурите;

-        Провеждане на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продукти на риболова и аквакултурите, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите.

Допустими кандидати:

Организации на производителите; Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултурите; Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях обработка и преработка; Публично-правни органи; Неправителствени организации

нагоре

14. ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВА И АКВАКУЛТУРИТЕ

Допустими дейности:

-        Инвестиции за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци в преработвателните предприятия;

-        Инвестиции, които са предназначени за обработка и/или преработкана свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове;

-        Инвестиции, които са предназначени за преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

-        Инвестиции, които са предназначени за обработването и/или преработването на продукти на биологичните аквакултури;

-        Инвестиции в предприятия, които обработват и/или преработват продукти от риболова и аквакултурите и които водят до: Въвеждане на нови или подобрени продукти; Въвеждане на нови или подобрени процеси; Въвеждане на ови или подобрени системи на управление и организация.

Допустими кандидати:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Съществуващи предприятия, обработващи и/или преработващи продукти на риболова и аквакултурата.

нагоре

15. КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

15.1. Осигуряване на ефективно събиране, управление и анализ на данни за сектор Рибарство;

Допустими дейности:

-        Събиране и обработка на икономически данни за риболовният флот, аквакултурите и преработвателните предприятия;

-        Събиране и обработка на биологични данни за уловите от стопански риболов и производството от фермите за аквакултури;

-        Научни изследвания на море;

-        Мониторинг на уловите от стопански риболов на море и приулова;

-        Събиране и анализ на данни за любителският риболов;

-        Участие на представители на ДЧ в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, заседания на международни органи даващи научни препоръки, както и в международни консултативни органи и срещи на които се изисква участие на експерти в областта на рибарството;

-        Изграждане и подобряване на системи за събиране и управление на данни в сектор Рибарство, включително пилотни проучвания за подобряване на съществуващи системи, изграждане на специфична базаданни, закупуване на софтуер;

-        Сътрудничество между държавите членки за събирането на данни, които са от полза за регионалното сътрудничество и би подобрило дейностите по събирането и управлението на данни. Включително създаването и поддържането на регионални бази с данни;

-        Изграждане на системи за съхраняване на събраната информация;

-        Система за проверка на качеството на събраната, обработена и изпратена до крайните потребители информация;

-        Разпространение на информацията до крайни потребители;

-        Изготвянето на научни становища и препоръки, включително от международни организации, независими експерти и научноизследователски институции, за подпомагане преминаването към Максимално устойчив улов (МУУ).

Допустими кандидати

Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, МЗХ, България.;Научни организации

15.2. Осигуряване на ефективна система за контрол, проверки и правоприлагане;

Допустими дейности:

-       Закупуване и/или разработване на технологии, включително хардуер и софтуер, и системи са откриване и видеонаблюдение на корабите. Позволяващи събиране, управление, проверка, анализ и управление на риска; представяне и обмен на данни свързани с риболовните дейности; както и свързване на междусекторни системи за обмен на данни;

-      Разработване, закупуване и инсталиране на компоненти, включително хардуер и софтуер, необходими за гарантиране на трансферът на данни към отговорните органи от операторите в секторите на риболов и предлагането на пазара. Включително системи за записване и отчитане (ERS), системи за наблюдение (VMS), системи за автоматична идентификация (AIS);

-      Разработване, закупуване и инсталиране на компоненти, включително хардуер и софтуер, необходими за проследяемост на продуктите от риболов и аквакултури;

-       Въвеждане на програми за обмен и анализ на данни между държавите членки;

-       Модернизация и закупуване на катери и други подходящи средства за патрулиране и контрол, при условие че се използват за целите на контрол на рибарството през 60% от общото време на използване, изчислено на годишна база;

-     Закупуване на технически средства за контрол, включително устройства за измерване мощността на двигателите, оборудване на измерване и претегляне;

-        Разработване на иновативни системи за контрол, осъществяване на пилотни проекти свързани с контрол на рибарството, включително ДНК – анализи на риби;

-        Разработване на уебсайтове свързани с контрола на рибарството;

-        Програми за обучение и обмяна на опит за длъжностните лица отговарящи за наблюдението, контрола и инспекциите на риболовните дейности;

-        Анализ на разходите и ползите, както и оценка и одит на извършените проверки и разходи при извършване на мониторинг, контрол и наблюдение, направени от компетентни органи;

-     Инициативи, семинари и медийни кампании насочени към повишаване осведомеността на всички заинтересовани – рибари, инспектори, прокурори и съдии, както и широката общественост, за необходимостта от борбата с ННН риболова и прилагането на ОПОР;

-        Оперативни разходи за контрол на запасите от риба и други водни организми включени в специални програми на контрол и инспекция.

Допустими кандидати:

Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури.

нагоре

16. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Допустими дейности:

-   Дейности, свързани с подготовка на местните инициативни групи и техните стратегии;

-  Подпомагане изпълнението на дейностите, заложени в Стратегиите за местно развитие, вкл. подпомагане на текущите разходи на МИРГ;

-  Дейности за сътрудничество, вкл. междутериториални или транснационални проекти за сътрудничество, подготвително техническо подпомагане на проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество.

Допустими кандидати:

Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)

нагоре

17. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Основната цел на мярката е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на програмата и ефективно усвояване на предвидените финансови средства. 

За повече информация: http://oprsr.government.bg/?page_id=4155

нагоре

Comments are closed.